หน้าแรก

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
02-589-1441
junjira@noble.co.th

โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

รับประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร เรือยนต์ การตรวจนับสินค้า


       บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 เดิมชื่อ บริษัท ซี.เอ็ม.เอ. ประเมินราคา จำกัด ทะเบียนปัจจุบันเลขที่ 0505547003102 โดยประกอบธุรกิจหลักในการ รับประเมินมูลค่าทรัพย์สินต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยกลุ่มผู้บริหารเล็งเห็นว่าในปัจจุบัน วิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีความก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจเป็นการทั่วไป สถาบันการเงิน  ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้ส่วนหนึ่ง คณะผู้บริหารจึงเล็งเห็นว่า ควรจะได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนให้วิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นบริษัทขึ้นมา โดยคณะผู้บริหารทุกคนมีประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งในส่วนของปฏิบัติการ และการควบคุมการบริหารงาน  โดยในชั้นต้นเริ่มงานจากสถาบันการเงินในสังกัดฝ่ายควบคุมงานประเมินราคาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ภายหลังได้ลาออกไปร่วมจัดตั้ง และเป็นกรรมการบริหารงานในบริษัทประเมินราคาที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) มาแล้ว สุดท้ายจึงได้มาร่วมกันจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ในนาม บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

     บริษัท ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ และรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ และได้ย้ายที่ทำการจากเดิมตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ มาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร โดยเห็นว่าจะเป็นการสะดวกต่อการให้บริการแก่ลูกค้าและการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมกับได้เปลี่ยนชื่อจากบริษัทเดิมคือ บริษัท ซี.เอ็ม.เอ.ประเมินราคา จำกัด เป็น บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 โดยได้เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในด้านเครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ให้ทันสมัยขึ้น เพื่อช่วยเสริมให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เป็น 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ชำระเต็มมูลค่าหุ้น และล่าสุดบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 7,000,000.00 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ชำระเต็มมูลค่าหุ้น

     เนื่องจากบริษัทฯ ได้เพิ่มบุคลากรด้านประเมินราคา และส่วนงานควบคุมอื่น ๆ มากขึ้น จึงทำให้สถานที่เดิมไม่เพียงพอ และไม่สะดวกต่อการบริหาร และควบคุมงาน และเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 จึงได้ทำการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ มาอยู่ที่เลขที่ 5/231 ซอยงามวงศ์วาน 25 แยก 26 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และขณะเดียวกันก็ยังให้บริการสาขาตามภูมิภาคทั้งหมด 5 สาขา คือ สาขาอุบลราชธานี, สาขาชลบุรี, สาขาสุราษฎร์ธานี, สาขาหาดใหญ่ และสาขาภูเก็ต เพื่อหวังให้ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    e9.jpg - 21.5 kb

    e4.jpg - 22.72 kb

e5.jpg - 25.6 kb    e6.jpg - 18.64 kb

e7.jpg - 21.77 kb    e8.jpg - 29.34 kb

e3.jpg - 63.78 kb    e10.jpg - 28.79 kb 

e11.jpg - 18.96 kb